Norway
Send forespørsel nå
Nyhetsbrev

Personvernretningslinjer

I personvernerklæringen vår finner du informasjon om hvilke opplysninger som samles inn når du besøker nettstedet vårt og bruker tilbudene våre og hvordan vi behandler eller bruker disse opplysningene. Vi informerer deg også om de ledsagende beskyttelsestiltakene vi har iverksatt for å beskytte personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har når det gjelder disse.

1. Personvern oversikt

Generell informasjon

Følgende informasjon vil gi deg en enkel oversikt over hva som vil skje med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Begrepet "personopplysninger" omfatter alle opplysninger som kan brukes til å identifisere deg personlig. Du finner detaljert informasjon om emnet  personvern i personvernerklæringen vår som vi har tatt med under denne kopien.

Dataregistrering på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for registreringen av data på dette nettstedet (dvs. "behandlingsansvarlig")?

Dataene på dette nettstedet behandles av operatøren av nettstedet. Du kan finne hans eller hennes kontaktinformasjon i punktet "Informasjon om den ansvarlige parten (som kalles "behandlingsansvarlig" i GDPR)" i disse personvernretningslinjene.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

Vi samler inn dataene dine som følge av at du deler dataene dine med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du legger inn i vårt kontaktskjema.

Andre data skal registreres av våre IT-systemer automatisk eller etter at du samtykker i registreringen under ditt besøk på nettstedet. Disse dataene omfatter primært teknisk informasjon (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunktet nettstedet ble åpnet). Denne informasjonen registreres automatisk når du går inn på dette nettstedet.

Hvilke formål bruker vi dataene dine til?

En del av informasjonen genereres for å garantere en feilfri funksjonalitet på nettstedet. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til dataene dine?

Du har rett til å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålene med dine lagrede personopplysninger når som helst uten å måtte betale et gebyr for slike opplysninger. Du har også rett til å kreve at dataene dine blir rettet eller slettet. Hvis du har samtykket til databehandling, har du muligheten til å tilbakekalle dette samtykket når som helst, noe som vil påvirke all fremtidig databehandling. Dessuten har du rett til å kreve at behandlingen av opplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Videre har du rett til å sende en klage til det kompetente tilsynsorganet.

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål om dette eller andre personvernrelaterte problemer.

Analyseverktøy og verktøy levert av tredjeparter

Det er en mulighet for at nettlesermønstrene dine blir statistisk analysert mens du besøker dette nettstedet. Slike analyser utføres primært med det vi omtaler som «analyseverktøy».

For å få detaljert informasjon om disse analyseverktøyene, kan du lese vår personvernerklæring nedenfor.

2. Generell og obligatorisk informasjon

Personvern

Operatørene av dette nettstedet og nettsidene der tar beskyttelse av personopplysningene dine svært alvorlig. Derfor behandler vi personopplysningene dine som konfidensiell informasjon og i samsvar med de lovbestemte personvernforskriftene og denne personvernerklæringen.

Hver gang du bruker dette nettstedet, vil en rekke personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, samt formålene vi bruker disse dataene til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål informasjonen samles inn.

Vi anbefaler deg herved at overføring av data via Internett (dvs. via e-postkommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å beskytte data fullstendig mot tredjepartstilgang.

Informasjon om den ansvarlige parten (heretter kalt som "behandlingsansvarlig" i GDPR)

Behandlingsansvarlig på dette nettstedet er:

 Zehnder Group International AG

Moortalstr. 1

5722 Gränichen

Sveits

Telefon: +41 (0)62 8551111

E-post: info@zehnder-cleanairsolutions.com

 

Den behandlingsansvarlige er den fysiske personen eller den juridiske enheten som på egen hånd eller sammen med andre tar beslutninger om formål og ressurser for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiode

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er angitt i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine forbli hos oss inntil formålet de ble samlet inn for ikke lenger gjelder. Hvis du gjør gjeldende en berettiget anmodning om sletting eller tilbakekaller samtykket til databehandling, vil dataene dine bli slettet, med mindre vi har andre juridisk tillatte grunner for å lagre personopplysningene dine (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil slettingen finne sted etter at disse grunnene opphører å gjelde.

Generell informasjon om rettsgrunnlaget for databehandlingen på dette nettstedet

Hvis du har samtykket i databehandling, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9 (2)(a) GDPR, dersom spesielle kategorier av data behandles i henhold til art. 9 (1) DSGVO. Ved uttrykkelig samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland er databehandlingen også basert på art. 49 (1)(a) GDPR. Hvis du har samtykket i lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på sluttenheten din (f.eks. via enhetsfingeravtrykk), er databehandlingen i tillegg basert på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst. Hvis opplysningene dine er nødvendige for oppfyllelse av en kontrakt eller for gjennomføring av tiltak før kontraktinngåelse, behandler vi opplysningene dine i henhold til art. 6(1)(b) GDPR. Videre, hvis personopplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse, behandler vi dem med hensyn til art. 6(1)(c) GDPR. Videre kan databehandlingen utføres på grunnlag av vår legitime interesse iht. 6(1)(f) GDPR. Informasjon om det relevante rettslige grunnlaget i hvert enkelt tilfelle er gitt i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

Informasjon om dataoverføring til USA og andre land utenfor EU

Vi bruker blant annet verktøy fra selskaper basert i USA eller andre land utenfor EU som ikke er sikre fra et databeskyttelsesperspektiv. Hvis disse verktøyene er aktive, kan personopplysningene dine potensielt bli overført til disse ikke-EU-landene og kan bli behandlet der. Vi må påpeke at i disse landene kan et personvernnivå som er sammenlignbart med det i EU ikke garanteres. For eksempel har amerikanske virksomheter rett til å frigi personopplysninger til sikkerhetsbyråene, og du som den registrerte har ingen rettslige alternativer for å forsvare deg i retten. Derfor kan det ikke utelukkes at amerikanske byråer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere personopplysningene dine for overvåkingsformål. Vi har ingen kontroll over disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekall av samtykke til behandling av personopplysninger

Et bredt spekter av databehandlingstransaksjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du allerede har gitt oss. Dette skal ikke påvirke lovligheten av enhver datainnsamling som skjedde før tilbakekallet.

Rett til å protestere mot innsamling av data i spesielle tilfeller; rett til å protestere mot direkte reklame (Art. 21 GDPR)

HVIS DATA BEHANDLES PÅ GRUNNLAG AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RETTEN TIL TIL ETHVERT TIDSPUNKT KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BASERT PÅ GRUNNER SOM UTSPRINGER FRA DIN UNIKE SITUASJON. DETTE GJELDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. FOR Å FINNE DET JURIDISKE GRUNNLAGET SOM ENHVER DATABEHANDLING ER BASERT PÅ, KAN DU LESE DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU sender EN INNSIGELSE, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DINE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGER, MED MINDRE VI ER I POSISJON TIL Å PRESENTERE OVERBEVISENDE BESKYTTELSESVERDIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE DATA, SOM VEIER OVER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER KRAV, UTØVELSE ELLER FORSVAR AV JURIDISKE RETTIGHETER (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(1) GDPR).

HVIS PERSONOPPLYSNINGER BLIR BEHANDLET FOR Å DELTA I DIREKTE REKLAME, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å PROTESTERE MOT BEHANDLING AV DINE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGER TIL FORMÅL MED SLIK REKLAME. DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING I DEN UTSTREKNING DEN ER TILKNYTTET SLIK DIREKTE REKLAME. HVIS DU PROTESTERER, VIL PERSONOPPLYSNINGENE SENERE IKKE LENGER BRUKES TIL DIREKTE REKLAME
(PROTEST I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Rett til å sende en klage til det kompetente tilsynsorganet

Ved brudd på GDPR har registrerte rett til å sende en klage til et tilsynsorgan, spesielt i medlemsstaten der de vanligvis har bopel, arbeidssted eller på stedet der det påståtte bruddet skjedde. Retten til å sende en klage gjelder uavhengig av andre administrative eller rettslige prosesser som er tilgjengelige som rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi utleverer data som vi automatisk behandler basert på ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt med deg eller en tredjepart i et vanlig brukt, maskinlesbart format. Dersom du skulle kreve direkte overføring av dataene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun gjøres dersom det er teknisk mulig.

Informasjon om, retting og sletting av data

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere samt formålet med behandlingen av dine data når som helst. Du kan også ha rett til å få rettet eller slettet dataene dine. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personopplysninger, må du ikke nøle med å kontakte oss når som helst.

Rett til å kreve behandlingsbegrensninger

Du har rett til å kreve innføring av begrensninger når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine. For å gjøre det, kan du kontakte oss når som helst. Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

 • Dersom du bestrider riktigheten av dataene som er arkivert av oss, vil vi vanligvis trenge litt tid for å bekrefte dette kravet. I denne tiden har du imidlertid rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dataene dine.
 • Dersom behandlingen av personopplysningene dine ble/blir utført på en ulovlig måte, har du mulighet til å kreve begrensning av behandlingen av dataene i stedet for å kreve sletting av disse dataene.
 • Hvis vi ikke trenger personopplysningene dine lenger og du trenger dem for å utøve, forsvare eller kreve juridiske rettigheter, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av personopplysningene dine i stedet for sletting.
 • Dersom du har reist innsigelse etter art. 21(1) GDPR vil dine rettigheter og våre rettigheter måtte veies opp mot hverandre. Så lenge det ikke er fastslått hvilke interesser som må prioriteres, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av personopplysningene dine.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse dataene – med unntak av arkivering – behandles kun med ditt samtykke eller for å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske personer eller av viktige grunner av allmenn interesse oppgitt av EU eller et medlemsland i EU.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel innkjøpsordrer eller forespørsler du sender til oss som nettstedoperatør, bruker dette nettstedet enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra "http://" til "https://" og også ved utseendet til låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke data du overfører til oss leses av tredjeparter.

3. Datainnsamling på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Våre nettsteder og -sider bruker det bransjen omtaler som "informasjonskapsler" eller "cookies". Informasjonskapsler er små datapakker som ikke forårsaker skade på enheten din. De lagres enten midlertidig i løpet av en økt (øktinformasjonskapsler), eller de arkiveres permanent på enheten din (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du avslutter besøket. Permanente informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk av nettleseren din.

I noen tilfeller er det mulig at tredjeparts informasjonskapsler lagres på enheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene gjør at du eller oss kan dra nytte av visse tjenester som tilbys av tredjeparten (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har en rekke funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk vesentlige siden visse nettstedsfunksjoner ikke ville fungere uten informasjonskapslene (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler kan brukes til å analysere brukeratferd eller vise reklamemeldinger.

Informasjonskapsler, som kreves for gjennomføring av elektroniske kommunikasjonstransaksjoner, eller for å tilby visse funksjoner du ønsker å bruke (f.eks. handlekurvfunksjonen) eller de som er nødvendige for optimalisering (påkrevde informasjonskapsler) av nettstedet (f.eks. informasjonskapsler som gir målbar innsikt i nettpublikum), skal lagres på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR, med mindre et annet rettslig grunnlag er sitert. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i lagring av nødvendige informasjonskapsler for å sikre en teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis ditt samtykke til lagring av informasjonskapslene og lignende gjenkjennelsesteknologier er blitt forespurt, skjer behandlingen kun på grunnlag av samtykket som er oppnådd (art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG); dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Du kan sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet hver gang informasjonskapsler plasseres og kun tillate aksept av informasjonskapsler i spesifikke tilfeller. Du kan også utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt eller aktivere slettefunksjonen for automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Dersom informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonene til dette nettstedet være begrenset.

Dersom det brukes tredjeparts informasjonskapsler eller hvis informasjonskapsler brukes til analytiske formål, vil vi varsle deg separat i forbindelse med disse retningslinjene for personvern og, hvis aktuelt, be om ditt samtykke.

Samtykke til Usercentrics

Dette nettstedet bruker samtykketeknologien til Usercentrics for å innhente samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på enheten eller for bruk av spesifikke teknologier, og for å dokumentere førstnevnte på en databeskyttelseskompatibel måte. Parten som tilbyr denne teknologien, er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, nettsted: https://usercentrics.com/ (heretter kalt "Usercentrics").

Når du besøker nettstedet vårt, vil følgende personopplysninger bli overført til Usercentrics:

 • Din(e) samtykkeerklæring(er) eller tilbakekalling av samtykkeerklæring(er).
 • Din IP-adresse
 • Informasjon om nettleseren din
 • Informasjon om enheten din
 • Datoen og klokkeslettet du besøkte nettstedet vårt

 Dessuten skal Usercentrics lagre en informasjonskapsel i nettleseren din for å kunne tildele samtykkeerklæringen(e) eller eventuelle tilbakekall av førstnevnte. Dataene som registreres på denne måten skal lagres til du ber oss om å utrydde dem, slette Usercentrics-informasjonskapselen eller til formålet med å arkivere dataene ikke lenger eksisterer. Dette skal ikke påvirke eventuelle obligatoriske juridiske oppbevaringsperioder.

Usercentrics bruker informasjonskapsler for å innhente samtykkeerklæringene som er pålagt ved lov. Det rettslige grunnlaget for bruk av spesifikke teknologier er art. 6(1)(c) GDPR.

Gå til informasjonskapselinnstillinger

Databehandling

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) med ovennevnte leverandør. Dette er en
kontrakt pålagt av personvernlover som garanterer at de behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet vårt kun basert på våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Serverloggfiler

Leverandøren av dette nettstedet og dens sider samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som din nettleser kommuniserer til oss automatisk. Informasjonen omfatter:

 • Type og versjon av nettleseren som brukes
 • Det brukte operativsystemet
 • Henvisnings-URL
 • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
 • Tidspunktet for serverforespørselen
 • IP-adresse

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Disse dataene er registrert på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i den teknisk feilfrie avbildningen og optimaliseringen av operatørens nettsted. For å oppnå dette må serverloggfiler registreres.

Forespørsel via e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss for å behandle forespørselen. Vi gir ikke disse dataene videre uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av art. 6(1)(b) GDPR hvis din henvendelse gjelder oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre tiltak før kontraktinngåelse. I alle andre tilfeller behandles dataene på grunnlag av vår legitime interesse i effektiv håndtering av henvendelser sendt til oss (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6(1) )(a) GDPR) hvis innhentet; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataene du sender til oss via kontaktforespørsler forblir hos oss inntil du ber oss om å slette, tilbakekalle samtykke til lagringen eller formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at forespørselen din er fullført).
Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt lovpålagte oppbevaringsperioder – påvirkes ikke.

Salesforce Sales Cloud

Vi bruker Salesforce Sales Cloud til å administrere kundedata. Leverandøren er salesforce.com Deutschland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland (heretter kalt "Salesforce").

Salesforce Sales Cloud er et CRM-system og gjør oss spesielt i stand til å administrere eksisterende og potensielle kunder og kundekontakter og organisere salgs- og kommunikasjonsprosesser. Bruken av CRM-systemet gjør oss også i stand til å analysere våre kunderelaterte prosesser. Kundedata lagres på Salesforce-servere. I prosessen kan personopplysninger også overføres til morselskapet til salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Detaljer om Salesforce Sales Clouds funksjoner finner du her: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Bruken av Salesforce Sales Cloud skjer på grunnlag av Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i en mest mulig effektiv kundeadministrasjon og kundekommunikasjon. Hvis korrekt samtykke er innhentet, utføres behandlingen kun på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Salesforce har Binding Corporate Rules (BCR) godkjent av den franske personvernmyndigheten. Dette er bindende selskapsregler som legitimerer overføring av data fra selskaper til tredjeland utenfor EU og EØS.

Detaljer finner du her: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellenhoechste-da.html.

 For detaljer se Salesforces personvernerklæring: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Databehandling

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) med ovennevnte leverandør. Dette er en kontrakt pålagt av personvernlover som garanterer at de behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet kun basert på våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

4. Sosiale medier

Facebook

Vi har integrert elementer av det sosiale nettverket Facebook på dette nettstedet. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. I følge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene også bli overført til USA og andre tredjepartsland.

En oversikt over Facebooks sosiale medie-elementer er tilgjengelig under følgende lenke: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis det sosiale medie-elementet er aktivert, opprettes en direkte forbindelse mellom enheten din og Facebook-serveren. Som resultat vil Facebook motta informasjon som bekrefter ditt besøk på dette nettstedet med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook Like-knappen mens du er logget på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på dette nettstedet til Facebook-profilen din. Følgelig vil Facebook kunne tildele ditt besøk på dette nettstedet til din brukerkonto. Vi må understreke at vi som leverandør av nettstedet ikke mottar noen informasjon om innholdet i de overførte dataene og bruken av dem av Facebook. For mer informasjon, vennligst se Facebooks retningslinjer for personvern på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6 del 1 lit. a GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

I den grad personopplysninger samles inn på nettsiden vår ved hjelp av verktøyet beskrevet her og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ansvarlige for denne databehandlingen ( Art. 26 DSGVO). Fellesansvaret er kun begrenset til innsamling av data og videresending til Facebook. Behandlingen av Facebook som finner sted etter videreoverføring er ikke en del av fellesansvaret. Forpliktelsene som påhviler oss i fellesskap er nedfelt i en felles behandlingsavtale. Ordlyden i avtalen finner du på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

I henhold til denne avtalen er vi ansvarlige for å gi personverninformasjonen ved bruk av Facebook-verktøyet og for personvernsikker implementering av verktøyet på nettstedet vårt. Facebook er ansvarlig for personvernsikkerheten til Facebook-produkter. Du kan hevde registrerte rettigheter (f.eks. forespørsler om informasjon) angående data behandlet av Facebook direkte med Facebook. Hvis du hevder de registrerte rettighetene hos oss, er vi forpliktet til å videresende dem til Facebook.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

X

Vi har integrert funksjoner til den sosiale medieplattformen X på dette nettstedet. Disse funksjonene leveres av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Hvis det sosiale medieelementet er aktivert, opprettes en direkte forbindelse mellom enheten din og X server. Som et resultat vil X motta informasjon om ditt besøk på dette nettstedet. Mens du bruker X og «Re-Tweet»-funksjonen, blir nettsteder du besøker knyttet til X-kontoen din og avslørt til andre brukere. Vi må påpeke at vi, leverandørene av nettstedet og dets sider ikke vet noe om innholdet i dataene som overføres og bruken av denne informasjonen av X. Du finner mer informasjon i X personvernerklæring på: https://twitter.com/en/privacy.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du har muligheten til å tilbakestille personverninnstillingene dine på X under kontoinnstillingene på https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Vi har integrert funksjoner til den offentlige medieplattformen Instagram på dette nettstedet. Disse funksjonene tilbys av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis det sosiale medieelementet er aktivert, opprettes en direkte forbindelse mellom enheten din og Instagrams server. Som et resultat vil Instagram motta informasjon om ditt besøk på dette nettstedet.

Hvis du er logget på Instagram-kontoen din, kan du klikke på Instagram-knappen for å koble innhold fra dette nettstedet til Instagram-profilen din. Dette gjør det mulig for Instagram å allokere besøket ditt på dette nettstedet til brukerkontoen din. Vi må påpeke at vi som leverandør av nettstedet og dets sider ikke har noen kunnskap om innholdet i dataene som overføres og bruken av Instagram.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

I den grad personopplysninger samles inn på nettstedet vårt med hjelp av verktøyet beskrevet her og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ansvarlige for denne databehandlingen (art. 26 DSGVO). Fellesansvaret er kun begrenset til innsamling av data og videresending til Facebook eller Instagram.

Behandlingen av Facebook eller Instagram som skjer etter videreoverføring er ikke en del av fellesansvaret. Forpliktelsene som påhviler oss i fellesskap er nedfelt i en felles behandlingsavtale. Ordlyden i avtalen finner du under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

I henhold til denne avtalen er vi ansvarlige for å oppgi personverninformasjonen når du bruker Facebook- eller Instagram-verktøyet og for personvernsikker implementering av verktøyet på nettstedet vårt. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook- eller Instagram-produkter. Du kan hevde registrerte rettigheter (f.eks. forespørsler om informasjon) til data behandlet av Facebook eller Instagram direkte med Facebook. Hvis du hevder de registrerte rettighetene hos oss, er vi forpliktet til å videresende dem til Facebook.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For å få mer informasjon om dette emnet kan du lese Instagrams personvernerklæring på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Dette nettstedet bruker elementer fra LinkedIn-nettverket. Leverandøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang du går inn på en side på dette nettstedet som inneholder elementer fra LinkedIn, opprettes en tilkobling til LinkedIns servere. LinkedIn får beskjed om at du har besøkt dette nettstedet med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns "Anbefal"-knapp og er logget på LinkedIn-kontoen din på dette tidspunktet, vil LinkedIn være i stand til å allokere ditt besøk til dette nettstedet til din brukerkonto. Vi må påpeke at vi som leverandør av nettsteder ikke har noen kunnskap om innholdet i de overførte dataene og deres bruk av LinkedIn.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?lang=en.

For å få mer informasjon om dette emnet kan du lese LinkedIns personvernerklæring på:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Tjenester, analyseverktøy og annonsering
6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, trenger vi din e-postadresse samt informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eier av den e-postadressen og ditt samtykke til mottak av nyhetsbrevet. Ingen andre data skal samles inn eller skal kun samles inn på frivillig basis. Vi skal kun bruke slike data til å sende den forespurte informasjonen og skal ikke dele slike data med noen tredjeparter.

Behandlingen av informasjonen som legges inn i abonnementsskjemaet for nyhetsbrev, skal kun skje på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt til arkivering av data, e-postadressen og bruken av denne informasjonen for sending av nyhetsbrevet, for eksempel ved å klikke på lenken "Avslutt abonnement" i nyhetsbrevet. Dette skal ikke påvirke lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted til dags dato.

Dataene som er lagret hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet vil bli lagret av oss inntil du melder deg av nyhetsbrevet eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren og slettes fra nyhetsbrevdistribusjonslisten etter at du melder deg av nyhetsbrevet eller etter at formålet har opphørt å gjelde. Vi forbeholder oss retten til å slette eller blokkere e-postadresser fra distribusjonslisten for nyhetsbrev etter eget skjønn innenfor rammen av vår legitime interesse i samsvar med art. 6(1)(f) GDPR. Data lagret for andre formål hos oss berøres ikke.

Etter at du har meldt deg av nyhetsbrevdistribusjonslisten, kan e-postadressen din lagres av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren på en svarteliste, hvis slik handling er nødvendig for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten brukes kun til dette formålet og blir ikke slått sammen med andre data. Dette tjener både din og vår interesse i å overholde de juridiske kravene ved sending av nyhetsbrev (legitime interesse i henhold til Art. 6(1)(f) GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan protestere mot lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn vår legitime interesse.

7. Plugins og verktøy

YouTube med utvidet personvernintegrasjon

Nettstedet vårt bygger inn videoer av nettstedet YouTube. Nettstedets operatør er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi bruker YouTube i utvidet personvernmodus. Ifølge YouTube sikrer denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på dette nettstedet før de ser videoen.

Likevel betyr ikke dette nødvendigvis at deling av data med YouTube-partnere kan utelukkes som følge av den utvidede personvernmodusen. For eksempel vil uavhengig av om du ser på en video, YouTube alltid opprette en forbindelse med Google DoubleClick-nettverket.

Straks du begynner å spille av en YouTube-video på dette nettstedet, opprettes en tilkobling til YouTubes servere. Som et resultat vil YouTube-serveren bli varslet om hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din mens du besøker nettstedet vårt, lar du YouTube tildele nettlesingsmønstrene dine direkte til din personlige profil. Du har muligheten til å forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Videre, etter at du har begynt å spille av en video, vil YouTube kunne plassere ulike informasjonskapsler på enheten din eller sammenlignbare teknologier for gjenkjenning (f.eks. fingeravtrykk på enheten). På denne måten vil YouTube kunne få informasjon om besøkende på dette nettstedet. Denne informasjonen vil blant annet brukes til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre brukervennligheten til siden og for å forhindre forsøk på svindel.

Under visse omstendigheter kan andre databehandlingstransaksjoner utløses etter at du har begynt å spille av en YouTube-video, som er utenfor vår kontroll. Bruken av YouTube er basert på vår interesse i å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis korrekt samtykke er innhentet, utføres behandlingen kun på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

For å få mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, kan du lese YouTubes retningslinjer for personvern for data under: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Friendly Captcha

Vi bruker Friendly Captcha (heretter kalt "Friendly Captcha") på dette nettstedet. Leverandøren er Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Tyskland.

 Friendly Captcha brukes til å bekrefte om inntasting av data på dette nettstedet (f.eks. i et kontaktskjema) blir behandlet av en person eller et automatisert program. For dette formålet analyserer Friendly Captcha atferdsmønstrene til besøkende på nettstedet basert på en rekke egenskaper. For analysen undersøker Friendly Captcha et bredt spekter av informasjon (f.eks. anonymisert IP-adresse, henvisning, tidspunkt for besøket osv.). For mer relatert informasjon kan du besøke: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Lagring og analyse av dataene skjer på grunnlag av art. 6 (1)(f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å beskytte operatørens nettpresentasjoner mot støtende automatisk spionasje og SPAM. I tilfelle at respektive samtykke er innhentet, vil dataene bli behandlet utelukkende på grunnlag av art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, dersom samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) som definert i TTDSG (den tyske telekommunikasjonsloven). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst.

Databehandling

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) med ovennevnte leverandør. Dette er en kontrakt pålagt av personvernlover som garanterer at de behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet kun basert på våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Zehnder Group International AG (www.zehnder-cleanairsolutions.com)
Versjon: 31.10.2022