Integritetspolicy

I vår dataskyddsdeklaration hittar du information om vilka uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats och använder våra erbjudanden och hur vi behandlar eller använder dessa uppgifter. Vi informerar dig också om de skyddsåtgärder vi har vidtagit för att skydda dina uppgifter och vilka rättigheter du har gällande dina uppgifter.

1. Översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en lättnavigerad översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration, som vi har bifogat under denna kopia.

Dataregistrering på denna webbplats

Vem är ansvarig för registrering av data på denna webbplats (dvs. ”personuppgiftsansvarig”)?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör. Du hittar hans eller hennes kontaktuppgifter i avsnittet ”Information om den ansvariga parten (kallas ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)” i denna integritetspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter när du lämnar ut dem till oss. Detta kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system eller när du har samtyckt till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter omfattar främst teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid då webbplatsen besöktes). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

I vilka syften använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och syftena med dina lagrade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådana upplysningar. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har samtyckt till databehandling har du möjlighet att återkalla detta samtycke när som helst, vilket ska påverka all framtida databehandling. Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Tveka inte att kontakta oss när som helst om du har frågor om detta eller andra frågor som rör dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

Dina surfmönster kan komma att analyseras statistiskt medan du besöker denna webbplats. Sådana analyser utförs främst med vad vi kallar analysverktyg.

För mer information om dessa analysverktyg, se vår dataskyddsdeklaration nedan.

2. Allmän och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna för denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas en mängd personuppgifter in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in samt i vilka syften vi använder dem. Den förklarar också hur och för vilket ändamål informationen samlas in.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det kan finnas säkerhetsrisker i samband med dataöverföring via internet (t.ex. via e-postkommunikation). Det är inte möjligt att helt skydda att obehöriga kommer åt dina uppgifter.

Information om den ansvariga parten (kallas ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)

Personuppgiftsansvarig på denna webbplats är:

 Zehnder Group International AG

Moortalstr. 1

CH-5722 Gränichen

Schweiz

Tel.: +41 (0)62 8551111

E-post: info@zehnder-cleanairsolutions.com

 

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syftens med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiod

Om ingen specifik lagringsperiod anges i denna integritetspolicy sparar vi dina personuppgifter tills det syfte för vilket de samlades in inte längre gäller. Om du gör en motiverad begäran om radering eller att återkalla ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagliga skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer raderingen att ske när dessa skäl upphör att gälla.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6(1)(a) i GDPR eller artikel 9 (2)(a) i GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas, enligt artikel 9 (1) i GDPR. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land baseras behandlingen också på artikel 49 (1) (a) i GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information på din slutenhet (t.ex. via digitalt fingeravtryck), är databehandlingen dessutom baserad på § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder innan avtalet träder i kraft, behandlar vi dina uppgifter enligt artikel 6(1)(b) i GDPR. Om dina uppgifter krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem enligt artikel 6(1)(c) i GDPR. Vidare kan behandlingen av personuppgifter ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt artikel 6(1)(f) i GDPR. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall finns i följande punkter i denna integritetspolicy.

Information om dataöverföring till USA och andra länder utanför EU

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra länder utanför EU som inte är säkra ur ett dataskyddsperspektiv. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter eventuellt överföras till dessa länder utanför EU och kan komma att behandlas där. Dataskyddsnivån i dessa länder är inte alltid jämförbar med den inom EU. Till exempel har amerikanska företag rätt att lämna ut personuppgifter till myndigheter och du som registrerad har inte möjlighet att försvara dig själv i domstol. Därför kan det inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. Secret Service) kan behandla, analysera och permanent arkivera dina personuppgifter i övervakningssyfte. Vi har ingen kontroll över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Många databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett oss. Detta påverkar inte rätten till datainsamling som inträffade före återkallandet.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktmarknadsföring (artikel 21 GDPR)

I HÄNDELSE AV ATT DATA BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUND AV DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN, SOM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER ÄR BASERAD PÅ, SE DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU LÄMNAR IN EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN PRESENTERA TVINGANDE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM ÖVERVÄGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA JURIDISKA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21(1) GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT BEDRIVA DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN ÄR KNUTEN TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU MOTSÄTTER DIG DETTA KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (
INVÄNDNING ENLIGT ART. 21(2) GDPR).

Rätt att anmäla klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av GDPR har personer rätt att anmäla klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att anmäla ett klagomål gäller oavsett andra administrativa eller rättsliga förfaranden som är tillgängliga som juridiska resurser.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi lämnar över alla uppgifter som vi automatiskt behandlar baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig eller en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du behöver direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för gällande bestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta eller andra frågor om personuppgifter kan du kontakta oss när som helst.

Rätt till begränsad databehandling

Du har rätt att begära att dina personuppgifter behandlas med förbehåll för detta. För att göra det kan du kontakta oss när som helst. Rätten till begränsad databehandling gäller i följande fall:

 • Om du skulle bestrida riktigheten av dina uppgifter som sparats av oss, behöver vi vanligtvis lite tid för att verifiera detta anspråk. Under tiden som denna utredning pågår har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter sker på ett olagligt sätt har du möjlighet att begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva radering av dessa uppgifter.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda juridiska rättigheter, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.
 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21(1) i GDPR, måste dina rättigheter och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som har företräde har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter, med undantag för deras arkivering, endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra anspråk på, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som åberopas av EU eller en medlemsstat i EU.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren växlar från http:// till ”https:/” och även på låssymbolen på webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

3. Insamling av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser och sidor använder det som branschen kallar ”cookies”. Cookies är små datapaket som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller så sparas de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies sparas på din enhet tills du aktivt raderar dem, eller så raderas de automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att cookies från tredje part sparas på din enhet när du besöker vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra använda vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera i avsaknad av cookies (t.ex. kundvagnsfunktion eller att visa filmklipp). Andra cookies kan användas för att analysera användarbeteende eller för att visa reklammeddelanden.

Cookies, som krävs för att utföra elektroniska kommunikationstransaktioner, eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnsfunktion) eller de som är nödvändiga för optimering (nödvändiga cookies) av webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter i webbesökarna) ska lagras på grundval av artikel 6(1)(f) i GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av lagring av nödvändiga cookies för att säkerställa ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande igenkänningsteknik har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av det samtycke som erhållits (artikel 6(1)(a) GDPR och § 25 (1) TTDSG). Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att du meddelas när cookies placeras och att tillåta godkännande av cookies endast i specifika fall. Du kan också utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet eller aktivera borttagningsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Om cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål meddelar vi dig separat i samband med denna dataskyddspolicy och, om tillämpligt, be om ditt samtycke.

Samtycke med Usercentrics

Den här webbplatsen använder Usercentrics samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet eller för användning av specifik teknik, och för att dokumentera den tidigare enligt gällande bestämmelser om dataskydd. Parten som erbjuder denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, webbplats: https://usercentrics.com/ (hädanefter kallad ”Usercentrics”).

När du besöker vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • Din samtyckesdeklaration eller din återkallelse av din samtyckesdeklaration
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om enheten
 • Datum och tid då du besökte vår webbplats

 Dessutom sparar Usercentrics en cookie i din webbläsare för att kunna allokera din förklaring av samtycke eller eventuella återkallanden av den tidigare. De uppgifter som registreras på detta sätt lagras tills du ber oss att ta bort dem, raderar Usercentrics-cookien eller tills syftet med att arkivera data inte längre finns. Detta påverkar inte tillämpningen av några obligatoriska lagringsperioder.

 Usercentrics använder cookies för att erhålla de samtyckesdeklarationer som föreskrivs enligt lag. Den rättsliga grunden för användningen av specifik teknik är artikel 6(1)(c) i GDPR.

Gå till cookie-inställningar

Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är
ett avtal enligt dataskyddslagar som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar med oss automatiskt. Informationen omfattar:

 • Typ och version av den webbläsare som används
 • Det använda operativsystemet
 • Hänvisarens URL
 • Värdnamnet för den åtkomstdator som används
 • Tiden för serverförfrågan
 • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6(1)(f) i GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria skildringen och optimeringen av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverns loggfiler registreras.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din begäran, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6(1)(b) i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller krävs för fullgörandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv hantering av förfrågningar som lämnats till oss (artikel 6(1)(f) GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR) om det har erhållits; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar finns kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med lagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts).
Obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt lagstadgade lagringsperioder, påverkas inte.

Salesforce Sales Cloud

Vi använder Salesforce Sales Cloud för att hantera kunddata. Leverantören är salesforce.com Deutschland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland (hädanefter ”Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud är ett CRM-system och gör det möjligt för oss att särskilt hantera befintliga och potentiella kunder och kundkontakter samt att organisera försäljnings- och kommunikationsprocesser. Användningen av CRM-systemet gör det också möjligt för oss att analysera våra kundrelaterade processer. Kunddata lagras på Salesforce-servrar. I processen kan personuppgifter också överföras till moderbolaget för salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Information om Salesforce Sales Clouds funktioner finns här: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Användningen av Salesforce Sales Cloud sker på grundval av artikel 6(1)(f) i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse att tillhandahålla en så effektiv kundhantering och kundkommunikation som möjligt. Om ett lämpligt samtycke har erhållits, utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6(1)(a) GDPR och § 25 (1) TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Salesforce har bindande företagsregler (BCR) godkända av den franska dataskyddsmyndigheten. Dessa är bindande företagsregler som legitimerar överföring av data från företag till tredjeländer utanför EU och EES.

Mer information finns här: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellenhoechste-da.html.

 Mer information finns i Salesforces integritetspolicy: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal enligt gällande dataskyddslagar som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast enigt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

4. Sociala medier

Facebook

Vi har integrerat delar av det sociala nätverket Facebook på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks uttalande överförs de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjepartsländer.

En översikt över Facebooks element för sociala medier finns på följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om elementet för sociala medier har aktiverats upprättas en direkt anslutning mellan din enhet och Facebook-servern. Det gör att Facebook får information som bekräftar ditt besök på denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook gilla-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil. Facebook kan därför koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi måste betona att vi som leverantör av webbplatsen inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna och dess användning av Facebook. För mer information, se Facebooks integritetspolicy på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits sker användningen av ovan nämnda tjänst på grundval av artikel 6 avsn. 1 punkt a i GDPR och § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslag). Sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte inhämtats sker användningen av tjänsten på grundval av vårt berättigade intresse av att göra vår information synlig så omfattande som möjligt på sociala medier.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook ansvarar vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt för denna databehandling (artikel 26 i GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till insamling av data och dess vidarebefordran till Facebook. Behandlingen av Facebook som sker efter den fortsatta överföringen är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett gemensamt behandlingsavtal. Ordalydelsen i avtalet finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla sekretessinformation när du använder Facebook-verktyget och för den integritetssäkra implementeringen av verktyget på vår webbplats. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda den registrerades rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) avseende uppgifter som behandlas av Facebook direkt med Facebook. Om du hävdar den registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

X

Vi har integrerade funktioner på sociala medieplattformen X på denna webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Om elementet för sociala medier har aktiverats upprättas en direkt anslutning mellan din enhet och X server. Det leder till att Twitter får information om ditt besök på denna webbplats. När du använder X och funktionen ”Re-Tweet” länkas webbplatser du besöker till ditt X-konto och visas för andra användare. Vi måste påpeka att vi, leverantörer av webbplatsen och dess sidor inte vet något om innehållet i de uppgifter som överförs och användningen av denna information av X. Mer information finns i X integritetspolicy på: https://twitter.com/en/privacy.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av ovannämnda tjänst ske på grundval av artikel 6(1) a i GDPR och § 25 i TTDSG (tysk telekommunikationslag). Sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte inhämtats sker användningen av tjänsten på grundval av vårt berättigade intresse av att göra vår information synlig så omfattande som möjligt på sociala medier.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du har möjlighet att återställa dina inställningar för dataskydd på X i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Vi har integrerade funktioner för den offentliga medieplattformen Instagram på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Om elementet för sociala medier har aktiverats upprättas en direkt anslutning mellan din enhet och Instagrams server. Det leder till att Instagram får information om ditt besök på denna webbplats.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehåll från denna webbplats till din Instagram-profil. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen och dess sidor inte har någon kunskap om innehållet i data som överförs och dess användning av Instagram.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av ovannämnda tjänst ske på grundval av artikel 6(1) a i GDPR och § 25 i TTDSG (tysk telekommunikationslag). Sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte inhämtats sker användningen av tjänsten på grundval av vårt berättigade intresse av att göra vår information synlig så omfattande som möjligt på sociala medier.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook eller Instagram, ansvarar vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt för denna databehandling (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till insamling av data och dess vidarebefordran till Facebook eller Instagram.

Behandlingen av Facebook eller Instagram som sker efter den fortsatta överföringen är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett gemensamt behandlingsavtal. Ordalydelsen i avtalet finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla sekretessinformation när du använder Facebook- eller Instagram-verktyget och för den integritetssäkra implementeringen av verktyget på vår webbplats. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook- eller Instagram-produkter. Du kan hävda den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) avseende uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram direkt med Facebook. Om du hävdar den registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

För mer information om detta ämne, se Instagrams integritetspolicy på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

På den här webbplatsen används delar av LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du besöker en sida på denna webbplats som innehåller delar av LinkedIn, upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn-knappen ”rekommendera” och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn koppla ditt besök på den här webbplatsen till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatserna inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna och dess användning av LinkedIn.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av ovannämnda tjänst ske på grundval av artikel 6 (1) (a) i GDPR och § 25 i TTDSG (tysk telekommunikationslag). Sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte inhämtats sker användningen av tjänsten på grundval av vårt berättigade intresse av att göra vår information synlig så omfattande som möjligt på sociala medier.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?lang=en.

Mer information om detta finns i LinkedIns integritetspolicy på:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Tjänster, analysverktyg och reklam
6. Nyhetsbrev

Uppgifter för nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi din e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till e-postadressen och ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter får samlas in eller samlas in endast på frivillig basis. Vi använder sådana uppgifter endast för att skicka den begärda informationen och kommer inte att lämna ut sådana uppgifter till någon tredje part.

Behandlingen av den information som anges i prenumerationsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till arkivering av uppgifter, e-postadress och användning av denna information för att skicka nyhetsbrevet, till exempel genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet. Detta påverkar inte rätten till databehandlingstransaktioner som har ägt rum hittills.

De uppgifter som lagras hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller nyhetsbrevstjänsten och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet, efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att syftet har upphört att gälla. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget omdöme inom ramen för vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR. Uppgifter som lagras för andra ändamål hos oss förblir opåverkade.

När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrevet kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista, om sådan åtgärd är nödvändig för att förhindra framtida utskick. Data från svarta listan används endast för detta ändamål och sammanförs inte med annan data. Detta är både i ditt intresse och vårt intresse att följa gällande bestämmelser för att skicka nyhetsbrev (berättigat intresse enligt artikel 6(1)(f) GDPR). Lagringen i svarta listan är obestämd. Du kan invända mot lagringen om dina intressen överväger vårt berättigade intresse.

7. Plugins och verktyg

YouTube med utökad integrering av dataskydd

Vår webbplats bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube säkerställer detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon.

Detta innebär dock inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partner kan uteslutas som ett resultat av det utökade dataskyddsläget. Oavsett om du tittar på en video upprättar YouTube till exempel alltid en anslutning till Googles DoubleClick-nätverk.

Så snart du börjar spela upp en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Det leder till att YouTube-servern meddelas om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbplats, kan du tillåta YouTube att direkt koppla dina surfmönster till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet eller liknande teknik för igenkänning (t.ex. digitalt fingeravtryck). På så sätt kan YouTube få information om webbplatsens besökare. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och för att förhindra försök att begå bedrägeri.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner triggas efter att du har börjat spela upp en YouTube-video; detta ligger utanför vår kontroll. Användningen av YouTube baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR är detta ett berättigat intresse. Om ett lämpligt samtycke har erhållits, utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6(1)(a) GDPR och § 25 (1) TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Friendly Captcha

Vi använder Friendly Captcha (hädanefter ”Friendly Captcha”) på denna webbplats. Leverantören är Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Tyskland.

 Friendly Captcha används för att verifiera om registreringen av data på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) behandlas av en person eller ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar Friendly Captcha beteendemönster hos webbplatsbesökare baserat på många egenskaper. För analysen undersöker Friendly Captcha ett brett spektrum av information (t.ex. anonymiserad IP-adress, referens, tid för besöket, etc.). Mer information finns på: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Lagring och analys av uppgifterna sker på grundval av artikel 6 (1)(f) i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda operatörens webbpresentationer mot missbruk av automatisk spioneri och skräppost. Om respektive samtycke har erhållits kommer uppgifterna att behandlas uteslutande på grundval av artikel 6 (1)(a) GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information om användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck), enligt definitionen i TTDSG (tyska telekommunikationslagen). Sådant samtycke kan återkallas när som helst.

Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal enligt gällande dataskyddslagar som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast enigt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Zehnder Group International AG (www.zehnder-cleanairsolutions.com)
Version: 2022-10-31