Poland
Wyślij zapytanie teraz
Newsletter

Polityka prywatności

W naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych znajdują się informacje o tym, jakie dane są gromadzone podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z naszych ofert oraz w jaki sposób przetwarzamy lub wykorzystujemy te dane. Informujemy również o środkach ochronnych, które podjęliśmy w celu ochrony danych użytkowników oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych.

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią użytkownikowi łatwy do nawigacji przegląd tego, co będzie się działo z jego danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy pod tym tekstem.

Zapisywanie danych osobowych na tej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zapisywanie danych osobowych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)?

Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w rozp. RODO „administratorem danych”)” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób zbieramy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkowników zbieramy w wyniku udostępnienia nam przez użytkowników swoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzane są do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez użytkowników zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy użytkownik wchodzi na tę stronę.

Do jakich celów wykorzystujemy dane użytkowników?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili otrzymać informacje o źródle, odbiorcach i celach przechowywanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, ma możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych okolicznościach. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzorującego.

W razie pytań dotyczących tej lub innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt w dowolnym momencie.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania stron przez użytkownika będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej strony. Takie analizy wykonuje się przede wszystkim za pomocą narzędzi, które określamy mianem „narzędzi analitycznych”.

Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi analitycznych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych poniżej.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tej strony internetowej i jej podstron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dlatego też traktujemy dane osobowe użytkowników jako informacje poufne i przestrzegamy ustawowych przepisów o ochronie danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu gromadzone.są te informacje.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (tj. poprzez pocztę elektroniczną) może być narażone na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w rozp. RODO „administratorem danych”)

Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest:

 Zehnder Polska Sp. z o.o.

Moortalstr. 1

5722 Gränichen

Szwajcaria

Telefon: +41 (0)62 8551111

E-mail: info@zehnder-cleanairsolutions.com

 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która jednoosobowo lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie mieć zastosowanie. Jeżeli użytkownik złoży uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych w prawie podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

O ile użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a rozp. RODO, jeśli specjalne kategorie danych przetwarzane są zgodnie z art. 9 ust. 1 rozp. RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a rozp. RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji na urządzeniu końcowym (np. poprzez cyfrowy identyfikator urządzenia (device fingerprinting)), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 ustawy TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli dane użytkownika są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 lit. b rozp. RODO. Ponadto jeśli dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 lit. c rozp. RODO. Poza tym przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO. Informacje na temat właściwej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów nienależących do UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach spoza UE, które nie są bezpieczne z punktu widzenia ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być potencjalnie przekazywane do tych państw spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Trzeba zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a użytkownik jako osoba, której dotyczą dane, nie ma żadnych możliwości obrony w sądzie. Nie można zatem wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować dane osobowe użytkowników w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami związanymi z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może również w każdej chwili odwołać zgodę, której już udzielił. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 rozp. RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F ROZP. RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ KAŻDE PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. JEŻELI UŻYTKOWNIK ZGŁOSI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 ROZP. RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU STOSOWANIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MA ON PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ
(SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 ROZP. RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów rozp. RODO osoby, których dotyczą dane, mają prawo złożyć skargę do agencji nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi przysługuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas przekazania wszelkich danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w celu realizacji umowy z nim, lub ze stroną trzecią, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Informowanie o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych. Użytkownik może również skorzystać z prawa do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdy użytkownik zakwestionuje poprawność swoich danych zarchiwizowanych przez nas, zazwyczaj będziemy potrzebować trochę czasu na weryfikację tego żądania. W czasie trwania tego postępowania użytkownik ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się/odbywa się w sposób niezgodny z prawem, użytkownik ma możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeżeli dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli użytkownik zgłosił sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 rozp. RODO, prawa użytkownika i nasze prawa będą musiały być porównane względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania, lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych, lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska, lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak polecenia zakupu lub zapytania, które użytkownik przekazuje nam jako operatorowi strony, ta strona internetowa wykorzystuje program szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które przekazuje nam użytkownik, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

3. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe i podstrony wykorzystują to, co branża określa mianem „cookies”. Cookies to niewielkie pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (trwałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do czasu ich aktywnego usunięcia lub są automatycznie usuwane przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są zapisywane na urządzeniu użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookies mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do wyświetlania komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce skorzystać (np. do funkcji koszyka) lub te, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO, o ile nie zostanie przytoczona inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie następuje wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO i § 25 ust. 1 ustawy TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookies oraz aby zezwolić na akceptację plików cookies tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies funkcje tej strony mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie stron trzecich lub jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, oddzielnie powiadomimy użytkownika w związku z niniejszą polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o zgodę.

Zgoda na Usercentrics

Ta strona internetowa korzysta z technologii zgody Usercentrics, aby uzyskać zgodę użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na jego urządzeniu lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentować tę zgodę w sposób zgodny z ochroną danych. Stroną oferującą tę technologię jest firma Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/ (zwana dalej „Usercentrics”).

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

 • Oświadczenie(a) o wyrażeniu zgody lub odwołanie oświadczenia(ń) o wyrażeniu zgody
 • Adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje o urządzeniu
 • Data i godzina odwiedzin naszej strony internetowej

 Ponadto firma Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać mu deklarację(e) zgody lub ewentualne odwołanie deklaracji. Dane, które są rejestrowane w ten sposób, są przechowywane do czasu, gdy użytkownik zwróci się do nas o ich usunięcie, usunie plik cookie Usercentrics lub do czasu, gdy cel archiwizacji danych przestanie istnieć. Nie narusza to żadnych obowiązkowych prawnych okresów przechowywania danych.

 Firma Usercentrics używa plików cookie w celu uzyskania przewidzianych prawem oświadczeń o zgodzie. Podstawą prawną stosowania określonych technologii jest art. 6 ust. 1 lit. c rozp. RODO.

Przejdź do ustawień plików cookie

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarza on dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z rozp. RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej podstron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują następujące dane:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL odsyłacza
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas zapytania do serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, trzeba rejestrować pliki dziennika serwera.

Zapytania złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozp. RODO, jeżeli zapytanie ma związek z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Dane przesłane przez użytkownika za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy wygaśnie cel przechowywania danych (np. po odpowiedzi na zapytanie).
Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Salesforce Sales Cloud

Do zarządzania danymi klientów wykorzystujemy system Salesforce Sales Cloud. Dostawcą jest firma salesforce.com Deutschland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy (zwana dalej „Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud jest systemem CRM i umożliwia nam w szczególności zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami z klientami, a także organizację procesów sprzedaży i komunikacji. Wykorzystanie systemu CRM umożliwia nam również analizę procesów związanych z naszymi klientami. Dane klientów przechowywane są na serwerach firmy Salesforce. W tym procesie dane osobowe mogą być również przekazywane do spółki matki firmy salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Szczegóły dotyczące funkcji Salesforce Sales Cloud można znaleźć tutaj: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Korzystanie z systemu Salesforce Sales Cloud odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym zarządzaniu klientami i komunikacji z nimi. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO i § 25 ust. 1 ustawy TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy identyfikator urządzenia) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta.

Firma Salesforce posiada wiążące reguły korporacyjne (BCR) zatwierdzone przez francuski urząd ochrony danych. Są to wiążące reguły korporacyjne, które legitymizują przekazywanie danych przez firmy do państw trzecich poza UE i EOG.

Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellenhoechste-da.html.

 Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności firmy Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarza on dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z rozp. RODO.

4. Media społecznościowe

Facebook

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane przekazywane są do USA i również do innych krajów trzecich.

Przegląd elementów społecznościowych Facebooka dostępny jest pod poniższym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między urządzeniem użytkownika a serwerem Facebooka. W rezultacie Facebook otrzyma informacje potwierdzające wizytę użytkownika na tej stronie wraz z adresem IP. Kliknięcie przycisku Lubię to Facebooka w przypadku zalogowania do swojego konta na Facebooku umożliwia powiązanie treści tej strony z profilem użytkownika na Facebooku. W związku z tym Facebook będzie mógł przyporządkować wizytę na tej stronie do konta użytkownika. Musimy podkreślić, że jako dostawca strony internetowej nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności danych Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli uzyskano zgodę (zezwolenie) użytkownika, to korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO oraz § 25 ustawy TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta. Jeżeli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na jak najbardziej kompleksowym uwidocznieniu naszych informacji w mediach społecznościowych.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do sieci Facebook, my i firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 rozp. RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po dalszym przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie tego narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dotyczą dane, odnośnie danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio u Facebooka (np. w formie prośby o udzielenie informacji). W przypadku dochodzenia u nas praw osób, których dotyczą dane, jesteśmy zobowiązani do pokierowania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

X

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych X. Funkcje te są świadczone przez firmę Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między urządzeniem użytkownika a serwerem X. W rezultacie X otrzyma informacje o wizycie użytkownika na tej stronie internetowej. Podczas korzystania z Xi funkcji „Podaj dalej” („Re-Tweet”) odwiedzane przez użytkownika strony internetowe są powiązane z jego kontem na X i ujawniane innym użytkownikom. Musimy zaznaczyć, że my, oferenci strony internetowej i jej podstron, nie wiemy nic o treści przekazywanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez X. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu X o ochronie danych osobowych pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Jeśli uzyskano zgodę (zezwolenie) użytkownika, to korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO oraz § 25 ustawy TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta. Jeżeli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na jak najbardziej kompleksowym uwidocznieniu naszych informacji w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Użytkownik ma możliwość zresetowania ustawień ochrony danych na X w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje publicznej platformy multimedialnej Instagram. Funkcje te są oferowane przez firmę Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między urządzeniem użytkownika a serwerem Instagrama. W rezultacie Instagram otrzyma informacje o wizycie użytkownika na tej stronie internetowej.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści z tej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przypisać wizytę na tej stronie do konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że my jako dostawca strony internetowej i jej podstron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Jeśli uzyskano zgodę (zezwolenie) użytkownika, to korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO oraz § 25 ustawy TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta. Jeżeli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na jak najbardziej kompleksowym uwidocznieniu naszych informacji w mediach społecznościowych.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Instagram, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 rozp. RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka lub Instagrama.

Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram, które ma miejsce po dalszym przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka lub Instagrama oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie tego narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka lub Instagrama. Prawa osób, których dotyczą dane (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram, można dochodzić bezpośrednio u Facebooka. W przypadku dochodzenia u nas praw osób, których dotyczą dane, jesteśmy zobowiązani do pokierowania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych Instagrama pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Ta strona internetowa wykorzystuje elementy sieci LinkedIn. Dostawcą jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, która zawiera elementy LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest powiadamiany o tym, że użytkownik odwiedził tę stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. W przypadku, gdy użytkownik kliknie związany z LinkedIn przycisk „Poleć” i jest w tym czasie zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przypisać wizytę na tej stronie do konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że my jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Jeśli uzyskano zgodę (zezwolenie) użytkownika, to korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO oraz § 25 ustawy TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta. Jeżeli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na jak najbardziej kompleksowym uwidocznieniu naszych informacji w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?lang=en.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w deklaracji prywatności danych LinkedIn pod adresem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Serwisy, narzędzia analityczne i reklama
6. Newsletter

Dane z newslettera

W przypadku chęci zapisania się na nasz newsletter potrzebujemy adresu e-mail, jak również informacji pozwalających nam zweryfikować, że użytkownik jest właścicielem danego adresu e-mail oraz zgody na otrzymywanie newslettera. Nie są zbierane żadne inne dane lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesłania wymaganych informacji i nie udostępnimy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO). W każdej chwili użytkownik może odwołać udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail oraz wykorzystanie tych informacji do wysyłki newslettera, np. poprzez kliknięcie linku „Unsubscribe” (wypisz) w newsletterze. Nie narusza to zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane przechowywane u nas w celu zapisania się na newsletter będą przechowywane przez nas lub przez dostawcę usług newslettera do momentu wypisania się z newslettera i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera, lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO. Nie wpływa to na dane zapisane u nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera adres e-mail użytkownika może być przechowywany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli takie działanie jest konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane tylko w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi związanemu z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest bezterminowe. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interes przeważa nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych osobowych

Na naszej stronie internetowej umieszczone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony internetowej jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych osobowych. Według YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o użytkownikach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu.

Niemniej jednak nie oznacza to, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych osobowych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

W momencie rozpoczęcia odtwarzania filmu z YouTube na tej stronie zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron użytkownik odwiedził. W przypadku zalogowania się na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej strony użytkownik umożliwia YouTube bezpośrednie przypisanie swoich wzorców przeglądania do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieścić na urządzeniu użytkownika różne pliki cookie lub porównywalne technologie służące do rozpoznawania (np. identyfikator cyfrowy urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskać informacje o użytkownikach odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika oraz zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, które są poza naszą kontrolą. Wykorzystanie YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO, jest to uzasadniony interes. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO i § 25 ust. 1 ustawy TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy identyfikator urządzenia) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta.

Więcej informacji o tym, jak YouTube postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Friendly Captcha

Na tej stronie internetowej używamy Friendly Captcha (zwanej dalej „Friendly Captcha”). Dostawcą jest firma Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Niemcy.

 Friendly Captcha służy do sprawdzenia, czy wprowadzanie danych na tej stronie (np. do formularza kontaktowego) jest przetwarzane przez osobę, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu Friendly Captcha analizuje wzorce zachowań osób odwiedzających stronę internetową na podstawie licznych cech. Podczas analizy Friendly Captcha bada szeroki zakres informacji (np. zanonimizowany adres IP, adres odsyłacza, czas wizyty itp.) Więcej związanych z tym informacji można znaleźć na stronie: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Przechowywanie i analiza danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozp. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie prezentacji internetowych operatora przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem i spamem. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozp. RODO i § 25 ust. 1 ustawy TTDSG, jeśli zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. cyfrowy identyfikator urządzenia) w rozumieniu ustawy TTDSG (niemiecka ustawa telekomunikacyjna). Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarza on dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z rozp. RODO.

Zehnder Group International AG (www.zehnder-cleanairsolutions.com)
Wersja: 31.10.2022 r.