Privacybeleid

In onze privacyverklaring vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en onze aanbiedingen gebruikt en hoe wij deze gegevens verwerken of gebruiken. We informeren u ook over de bijbehorende beschermende maatregelen die we hebben genomen om uw gegevens te beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van gegevensbescherming, raadpleegt u onze Verklaring inzake gegevensbescherming, die we onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verwerkingsverantwoordelijke")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website. U kunt zijn of haar contactgegevens vinden in de sectie "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG aangeduid als de"verwerkingsverantwoordelijke")" in dit Privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u op ons contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd geopend). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een vlekkeloze functionaliteit van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw opgeslagen persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of vernietigd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken, wat van invloed zal zijn op alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere gegevensbeschermingsgerelateerde kwesties.

Analysetools en tools van derden

Er is een mogelijkheid dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd terwijl u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij "analyse-instrumenten" noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analysetools raadpleegt u onze verklaring over gegevensbescherming hieronder.

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Hierbij adviseren wij u dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor leemten in de beveiliging. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beveiligen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG aangeduid als de “verwerkingsverantwoordelijke”)

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

 Zehnder Group International AG

Moortalstr. 1

5722 Gränichen

Zwitserland

Telefoon +41 (0)62 8551111

E-mail: info@zehnder-cleanairsolutions.com

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die individueel of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons, tot het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben voor de opslag van uw persoonsgegevens (bijv. bewaartermijnen voor belasting- of handelsrechtelijke gegevens); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG, als er speciale categorieën gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 1 van de AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a), van de AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via vingerafdrukken van het apparaat), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op artikel 25 (1) TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). De goedkeuring kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken we uw gegevens met betrekking tot artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting, verwerken we deze met betrekking tot artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Informatie over de relevante rechtsgrond in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere niet-EU-landen die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet veilig zijn. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen naar deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We moeten erop wijzen dat in deze landen een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse bedrijven hebben bijvoorbeeld een mandaat om persoonsgegevens vrij te geven aan de beveiligingsagentschappen en u als betrokkene hebt geen procesopties om uzelf te verdedigen in de rechtbank. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment elke toestemming intrekken die u ons al hebt gegeven. Dit laat de rechtmatigheid van gegevensverzameling voorafgaand aan uw intrekking onverlet.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

INDIEN GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6, LID 1, ONDER E) OF F) VAN DE AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. RAADPLEEG DEZE VERKLARING OVER GEGEVENSBESCHERMING OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP DE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD. ALS U EEN BEZWAAR REGISTREERT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN OM DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21, LID 1 VAN DE AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM RECHTSTREEKS RECLAME TE MAKEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE ADVERTENTIEDOELEINDEN


(BEZWAAR EX ART. 21 LID 2 VAN DE AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar ze meestal hun woonplaats, werkplek of op de plaats waar de vermeende schending plaatsvond, hebben. Het recht om een klacht te registreren is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddelen beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om van ons te eisen dat we alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract aan u of een derde partij in een veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat uit te voeren. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om van ons te eisen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te eisen.
 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van deze te verwijderen.
 • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of juridische entiteiten te beschermen of om belangrijke redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals inkooporders of vragen die u als website-exploitant bij ons indient, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's gebruiken wat de industrie "cookies" noemt. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om promotionele berichten weer te geven.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten bieden in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van de vereiste cookies om een technisch onberispelijke en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en artikel 25, lid 1, van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet); deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies uitsluiten in bepaalde gevallen of in het algemeen of de verwijderfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website worden beperkt.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we u afzonderlijk op de hoogte stellen in combinatie met dit Gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Toestemming van Usercentrics

Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om de eerste te documenteren op een gegevensbeschermingsconforme manier. De partij die deze technologie aanbiedt, is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/ (hierna “Usercentrics” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens overgedragen aan Usercentrics:

 • Uw toestemmingsverklaring(en) of uw intrekking van uw toestemmingsverklaring(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht

 Bovendien zal Usercentrics een cookie in uw browser opslaan om uw verklaring(en) van toestemming of eventuele herroepingen van de eerste toe te kunnen wijzen. De gegevens die op deze manier worden vastgelegd, worden opgeslagen totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, het Usercentrics-cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet langer bestaat. Dit laat eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen onverlet.

 Usercentrics gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van specifieke technologieën is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

Ga naar cookie-instellingen

Gegevensverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract dat is opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming dat garandeert dat ze persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en haar pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG als uw vraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons rechtmatig belang bij de effectieve behandeling van vragen die aan ons worden voorgelegd (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG) of op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG) als deze is verkregen; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek).


Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Salesforce Sales Cloud

We gebruiken Salesforce Sales Cloud om klantgegevens te beheren. De aanbieder is salesforce.com Deutschland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland (hierna “Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud is een CRM-systeem en stelt ons in staat om met name bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren en verkoop- en communicatieprocessen te organiseren. Het gebruik van het CRM-systeem stelt ons ook in staat om onze klantgerelateerde processen te analyseren. Klantgegevens worden opgeslagen op Salesforce-servers. Daarbij kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen aan het moederbedrijf van salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, VS.

Meer informatie over de functies van Salesforce Sales Cloud vindt u hier: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Het gebruik van Salesforce Sales Cloud vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantcommunicatie. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a), van de AVG en artikel 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Salesforce heeft bindende bedrijfsregels (BCR) goedgekeurd door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zijn bindende bedrijfsvoorschriften die de doorgifte van gegevens van bedrijven naar derde landen buiten de EU en de EERlegitimeren.

Details zijn hier te vinden: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellenhoechste-da.html.

 Raadpleeg het privacybeleid van Salesforce voor meer informatie: https://www.salesforce.com/de/bedrijf/privacy/.

Gegevensverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract dat is opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming dat garandeert dat ze persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

4. Sociale media

Facebook

Op deze website hebben we elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook naar de VS en andere derde landen worden overgedragen.

Een overzicht van de Facebook sociale media elementen is beschikbaar onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als het element sociale media is geactiveerd, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Facebook-server. Als gevolg hiervan ontvangt Facebook informatie ter bevestiging van uw bezoek aan deze website met uw IP-adres. Als u op de Facebook Like-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We moeten benadrukken dat we als aanbieder van de website geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van artikel 6, lid 1. onder a), van de AVG en artikel 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, zal het gebruik van de service plaatsvinden op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo volledig mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na de verdere overdracht maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

X

We hebben functies van het sociale mediaplatform X geïntegreerd in deze website. Deze functies worden geleverd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Als het element sociale media is geactiveerd, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de server van X. Als gevolg hiervan ontvangt X informatie over uw bezoek aan deze website. Terwijl u X en de functie 'Re-Tweet' gebruikt, worden websites die u bezoekt aan uw X-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Wij wijzen u erop dat wij, de aanbieders van de website en haar pagina's, niets weten over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door X. Raadpleeg voor meer informatie de Privacyverklaring van X op: https://twitter.com/nl/privacy.

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op basis van art. 6, lid 1, onder a) van de AVG en artikel 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, zal het gebruik van de service plaatsvinden op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo volledig mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen op X opnieuw instellen onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram

We hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het element sociale media is geactiveerd, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de server van Instagram. Als gevolg hiervan ontvangt Instagram informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Dit stelt Instagram in staat om uw bezoek aan deze website toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. We moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en haar pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op basis van art. 6, lid 1, onder a) van de AVG en artikel 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, zal het gebruik van de service plaatsvinden op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo volledig mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook of Instagram.

De verwerking door Facebook of Instagram die plaatsvindt na de verdere overdracht maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- of Instagram-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de Privacyverklaring van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website bezoekt die elementen van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van LinkedIn. LinkedIn krijgt een melding dat u deze website met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op LinkedIn's knop 'Aanraden' klikt en op dat moment bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op basis van art. 6, lid 1, onder a) van de AVG en artikel 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, zal het gebruik van de service plaatsvinden op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo volledig mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?lang=nl.

Meer informatie hierover is te vinden in de Privacyverklaring van LinkedIn op:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Diensten, analytics tools en reclame
6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, hebben we uw e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar van dat e-mailadres bent en uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. We zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken om de gevraagde informatie te verzenden en zullen dergelijke gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de informatie die op het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief wordt ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link 'Afmelden' in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle gegevensverwerkingstransacties die tot op heden hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefserviceprovider en worden verwijderd van de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Gegevens die bij ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbriefdistributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst, als een dergelijke actie nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG). De opslag in de zwarte lijst is onbepaald. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

7. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken.

Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Of u nu een video bekijkt of niet, YouTube maakt altijd verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Als gevolg hiervan wordt de YouTube-server op de hoogte gesteld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat uw surfpatronen rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat of vergelijkbare technologieën ter herkenning plaatsen (bijvoorbeeld vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder andere worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

In bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, die buiten onze controle vallen. Het gebruik van YouTube is gebaseerd op onze interesse om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG is dit een gerechtvaardigd belang. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a), van de AVG en artikel 25 (1) TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg het Privacybeleid voor gegevens van YouTube onder https://policies.google.com/privacy?hl=en voormeer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens .

Friendly Captcha

Wij maken op deze website gebruik van Friendly Captcha (hierna te noemen “Friendly Captcha”). De aanbieder is Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Duitsland.

 Friendly Captcha wordt gebruikt om te controleren of de invoer van gegevens op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt verwerkt door een persoon of een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert Friendly Captcha de gedragspatronen van websitebezoekers aan de hand van tal van kenmerken. Voor de analyse onderzoekt Friendly Captcha een breed scala aan informatie (bijv. geanonimiseerd IP-adres, verwijzer, tijdstip van het bezoek, enz.). Voor meer gerelateerde informatie kunt u terecht op: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van de webpresentaties van de exploitant tegen misbruik van automatische spionage en SPAM. In het geval dat de betreffende toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en artikel 25, lid 1, van de TTDSG, als de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker omvat (bijvoorbeeld vingerafdrukken van apparaten) zoals gedefinieerd in de TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract dat is opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming dat garandeert dat ze persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Zehnder Group International AG (www.zehnder-cleanairsolutions.com)
Versie: 31.10.2022